Preus públics

Les Residències d’estudiants del Complex Educatiu són un servei públic que el Departament d’Educació de la Generalitat ofereix als estudiants de secundària postobligatòria de tot Catalunya que per circumstàncies personals, familiars o econòmiques, venen a estudiar als centres del Complex o en d’altres centres de la demarcació i necessiten d’aquest servei en el període lectiu.

 

1. QUI POT SER ALUMNE/A RESIDENT

- Alumnes d’ensenyaments de secundària postobligatòria

- Alumnes universitaris

 

Criteris d’admissió per ser alumne/a resident:

 • Estar matriculat en un centre del Complex Educatiu de Tarragona o en altres centres públics de la demarcació de Tarragona propers al mateix.
 • Ser menor de 25 anys o bé complir 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
 • No haver estat sancionat per la Direcció de Residències amb una falta molt greu.

 

2. PREUS PÚBLICS     

L’import del preu per la utilització del servei d’allotjament prestat a la residència d’estudiants del Complex Educatiu, així com els serveis complementaris i la forma de pagament venen establerts en l’Ordre ENS/2015/2017, de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona.(DOGC núm. 7461 de data 26.9.2017)

 

*Tots aquests preus tenen inclòs el 10 % d’IVA

La durada de les prestacions de la plaça de residència i els serveis complementaris corresponen al període lectiu del curs, segons l’Ordre anual que publica el Departament d’Ensenyament, per la qual s’estableix el calendari escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Els dies de lliure disposició que contempla el calendari escolar dels instituts del Complex tenen la consideració de festius, per tant les residències d'estudiants romandran tancades.

La residència obrirà els dilluns, o després de festius, a les 7:30 hores del matí i tancarà a els divendres, o altre dia previ a un festiu a les 16:00 hores

Durant els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa la residència d’estudiants estarà tancada.

 

3. FORMA DE PAGAMENT

El preu públic és exigible en iniciar-se la prestació del servei.

Les persones interessades poden optar entre satisfer l’import del preu públic mitjançant un pagament únic, o bé mitjançant pagament fraccionat.

El pagament fraccionat serà aplicable al preu públic per allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic, i es podrà dur a terme de la següent manera:

 • 20% de l’import en el moment de la formalització del contracte: 675,40 €
 • 40 % de l’import abans del 5 d’octubre de l’any acadèmic: 1.350,80 €
 • 40 % de l’import abans del 5 de gener de l’any acadèmic: 1350,80 €

Els complements per habitació individual, per caps de setmana i per incorporació en diumenges al vespre s’hauran d’abonar en la seva totalitat a l’inici de la prestació del servei.

Per poder gaudir de la prestació del servei, la persona interessada ha d’estar al corrent de cadascun dels pagaments.

En cas que es produeixi una baixa abans de la fi de curs escolar no es retornaran les quantitats ja abonades, tret que existeixi algun motiu que ho justifiqui i que caldrà acreditar davant la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona.

Les baixes voluntàries no donaran dret a la devolució de les quantitats ja abonades. 

 

4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Al servei d’allotjament en pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic se li aplicaran els supòsits d’exempcions i bonificacions previstos en l’ordre per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm. 7461 de data 26.0.2017)

Les exempcions i bonificacions no seran d’aplicació sobre els complements, ja que són serveis addicionals, subjectes a disponibilitat i voluntaris.

Requisits: Qui ho pot sol·licitar:

 • L’alumnat menor de 25 anys o bé complir 25 anys abans del 31 de desembre de l’any corresponent al curs escolar.
 • L’alumnat que cursi estudis de secundària postobligatòria en el Complex Educatiu de Tarragona o en els centres públics de la demarcació de Tarragona i no disposi al seu municipi de residència o a la seva comarca, de l’oferta dels estudis que sol·licita.
 • L’alumnat que estigui  matriculat per aquell curs en algun dels centres del Complex Educatiu o en un centre públic de la demarcació propera al Complex, per als mateixos estudis que fa constar en la sol·licitud d’exempció / bonificació de places de residència, d’acord amb les normes i els terminis establerts en la Resolució anual sobre preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
 • L’alumnat que no hagi estat sancionat anteriorment, amb una alta molt greu, per la Direcció de les residències del Complex Educatiu de Tarragona.
 • L’alumnat repetidor no pot sol·licitar les exempcions i bonificacions previstes

Supòsits d’exempcions

Poden optar a les exempcions:

 • Les persones membres de família nombrosa de categoria especial.
 • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%, els seus cònjuges i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.
 • Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
 • Les persones víctimes de violència de gènere.
 • Les persones aturades de llarga durada que percebin un subsidi equivalent a una renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció.

Supòsits de bonificacions:

Poden optar a les bonificacions:

 • Les persones membres de família nombrosa de categoria general, i les persones membres de família monoparental tenen una bonificació del 50 %.
 • Les persones que es trobin entre els llindars de renda familiar que tot seguit s’indiquen, tenen una bonificació del 50 % o del 33 % del preu públic, d’acord amb el que s’hi estableix:
 • Nivell de renda familiar inferior a 5.500,00 euros, la bonificació és del 50 %.
 • Nivell de renda familiar entre 5.500,00 i 8.000,00, la bonificació és del 33 %.

Als efectes d’aquestes bonificacions, es calcula la renda familiar per l’agregació de les rendes corresponents a l’exercici econòmic anterior al curs acadèmic, de cadascun dels membres computables de la família que obtingui ingressos de qualsevol tipus, i es divideix pel nombre de persones que la integren.

Són membres computables el pare i la mare, si escau el/la tutor/a i persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior al curs acadèmic o els de més edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas que els sol·licitants constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el/la cònjuge, en el seu cas, la persona a la qual es trobi unida per anàloga relació. Així com els/les fills/es, si escau.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la bonificació. No obstant això, té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En els casos en què el sol·licitant al·legui la seva emancipació o independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment que disposa de mitjans econòmics propis suficients que permetin l’esmentada independència. En cas contrari, s’entendrà no provada la independència.

Reconeixement

La proposta de reconeixement de les exempcions i les bonificacions la fa la persona responsable de la Gerència de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, en el moment en què la persona interessada n’acredita documentalment la situació.

El/la director/a dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament d’Educació, d’acord amb la documentació aportada, resol i notifica la resolució als interessats per mitjà de la persona responsable de la Gerència.

 

*Tota aquesta informació tindrà vigència mentre no surti publicada una nova ORDRE per la qual es creen i es modifiquin el preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona.

 

5. FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA

Us recomanem als interessats que consulteu periòdicament les actualitzacions a la web o be contacteu amb:

Període de matriculació del curs 2020-2021

 A partir del dia 1 de Setembre

Horari

De 9:00 a 14:00 hores

Lloc

Edifici de gerència del Campus del Complex Educatiu de Tarragona, Autovia de Salou, s/n Tarragona

 

A) SOL·LICITUD DE PLAÇA DE RESIDÈNCIA:

Descarregueu-vos i empleneu el document de sol·licitud de plaça de residència

Aquesta sol·licitud  un cop emplenada, cal que la lliureu a les oficines del Complex Educatiu (Administració)

 

B) PAGAMENT DE LA RESERVA I SERVEIS COMPLEMENTARIS:

Descarregueu-vos la carta de pagament de la reserva de plaça pel servei d’allotjament en règim de pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic i si s'escau els serveis complementàris que menesteu, i formalitzeu el pagament a través de l’entitat bancària.

En el cas que es desitgi contractar algun servei complementari, descarregar-se les cartes de pagaments d’aquests serveis i anar a l’entitat bancària a realitzar el pagament.

 

C) SIGNATURA DEL CONTRACTE:

La formalització del contracte de la plaça de residència la podeu realitzar:

Preferiblement presencial: Cal demanar cita prèvia a través de cet_gerencia.educacio@gencat.cat . Cal portar tota la documentació indicada a continuació a les oficines de gerència on signareu el contracte.

Documentació:

 • Sol·licitud de plaça de residència emplenada.
 • Resguards dels pagaments de la reserva i, si escau, dels serveis complementaris que contracteu.
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signi el contracte (en el cas que l'alumne/a sigui menor d'edat  signat pel pare/mare/tutor legal)
 • Document SEPA: Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els pagaments de la residència (IBAN + 20 dígits)
 • Fotocòpia del resguard de la matrícula del centre docent (l’institut o universitat)

Telemàtica: En el cas de tenir signatura digital, es pot enviar tota la documentació a través del correu electrònic cet_gerencia.educacio@gencat.cat 

Una vegada formalitzat el contracte, haureu de seguir les instruccions i descarregar-vos la documentació relativa a la incorporació a la residència. Es imprescindible llegir-la i emplenar tots els fulls. L'haureu de lliurar al personal de residència quan us incorporeu al Setembre per tal que se us adjudiqui l'habitació.

 

 

D) SOL·LICITAR EXEMPCIONS O BONIFICACIONS:

Una vegada signat el contracte, l’alumne que reuneixi els requisits que estipula l’ORDRE, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu, podrà sol·licitar exempció o bonificació per la modalitat d’allotjament de dilluns a divendres. Els altres serveis complementaris no estan subjectes a aquestes exempcions i bonificacions.

Caldrà emplenar la sol·licitud que hi ha establerta i aportar la documentació que es requereix.

El fet de tramitar la sol·licitud d’exempció o bonificació no eximeix de realitzar el pagament de la reserva de plaça ni de la fiança. En cas que l’alumne/a se li concedeixi l’exempció, se li retornarà el preu de la reserva.

 

INCORPORACIÓ A LA RESIDÈNCIA

(Llegir amb atenció aquestes indicacions)

El mateix dia que els instituts del Complex comencin el curs acadèmic 2020-21, les Residències d’Estudiants obriran les seves portes per rebre els alumnes residents. La data prevista és:

14 DE SETEMBRE    

A partir de les 8:00 del matí, i per rigorós número de citació i/o tanda, s’anirà atenent els alumnes.

Cal que l’alumne resident es descarregui i empleni el DOSSIER D’INCORPORACIÓ i el lliure a la residència el dia de la incorporació. El personal de la residència recollirà i comprovarà que tota la documentació estigui ben emplenada i signada.

 1. Full de dades personals
 2. 1 fotografia mida carnet (amb el nom darrere i sense enganxar al dossier)
 3. Compromís de compliment de la normativa i de rescabalament de danys
 4. Autorització sortida pels menors d’edat:
 5. Drets d’imatge
 6. Qüestionari personal de l’alumne
 7. Autorització de seguiment acadèmic
 8. Full de dades mèdiques

 

NO S’ADMETRÀ CAP ALUMNE A LA RESIDÈNCIA QUE NO PORTI DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT EL DOSSIER D’INCORPORACIÓ

Admesa a tràmit la documentació, se’ls lliurarà, juntament amb la clau de la seva habitació, la graella per anotar els desperfectes. Tot seguit podran accedir a la seva habitació.

En instal·lar-se, l’alumne haurà de comprovar si hi ha algun desperfecte en la seva habitació que no estigui contemplat en la graella que se’ls ha donat, s’especificarà on correspongui i, signat, s’haurà de lliurar a Direcció abans de les 21:00 hores del mateix dia de la incorporació.

 

MATERIAL QUE CAL PORTAR PER INSTAL·LAR-SE A L’HABITACIÓ

Serà indispensable portar:

 • Roba de llit (mesures del llit 200 x 90 cm):
  • protector de matalàs (impermeable)
  • nòrdic
  • llençols
 • Cadenat per l’armari
 • Estris per la higiene i cura personal
 • IMPORTANT: Tots aquells estris que poden facilitar l’ordre en l’organització de l’espai: regletes d’endolls, cistella de roba bruta, penjadors, capses per desar-hi objectes personals, etc.
 

REUNIÓ INFORMATIVA PELS RESIDENTS

A les 21:00 hores es durà a terme la primera ASSEMBLEA D’ALUMNES, d’obligatòria assistència. Es presentarà l’equip de tutors de residència i es concretaran els aspectes més significatius de la vida residencial.

Tot alumne/a resident té l’obligació de conèixer i complir la normativa interna de les Residències d’Estudiants. Aquesta normativa és pública, localitzada en aquesta mateixa pàgina web (pestanya Residències – Normes d’Organització i Funcionament de Centre NOFC). Tots els membres de la comunitat educativa de la residència n’han de ser coneixedors i, especialment i de manera obligatòria, els alumnes residents.

Cal que l’alumne es descarregui l’EXTRACTE DE LA NORMATIVA. És d’obligatòria lectura i l’alumne n’haurà de ser coneixedor per incorporar-se a la residència. És imprescindible que la porti impresa en paper a la reunió de l’Assemblea d’alumnes per poder-ne parlar i concretar aspectes d’aquesta.

 

NORMATIVA REGULADORA:

 • ORDRE ENS/215/2017 de 14 de setembre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics per a la utilització de serveis que es presten al Complex Educatiu de Tarragona. (DOGC núm. 7461 de data 26.09.2017)
 • NOFC: Normativa d’Organització i Funcionament de Centre.